• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Rozvoj intuície

Dnešná rýchla a zložitá doba kladie pred nás každým okamžikom rôzne situácie a dilemy, ktoré vyžadujú rýchle riešenia a okamžité rozhodnutia. Ťažké a rýchle rozhodovanie nám môže uľahčiť intuícia, ktorá nás nasmeruje k želanému cieľu. Intuícia tiež úzko súvisí s tvorivými schopnosťami. Privádza nás k múdrosti, ktorá sídli hlboko v nás. Intuícia je prirodzená vec. Máme ju všetci. Niektorí ju máme rozvinutú, iní ju ignorujeme. Aby sme v sebe intuíciu, nazývanú tiež šiestym zmyslom rozvinuli, musíme sa ju naučiť rozpoznať, počúvať a riadiť sa ňou.

Cieľ tréningu:

Nadviazať kontakt so svojou intuíciou, naučiť sa ju rozvíjať a rozoznávať od ostatných vnútorných hlasov.  Osvojiť si techniky na jej  využívanie  ako poradcu vo svojom rozhodovaní.

Cieľová skupina: Manažeri a všetci tí, ktorí robia dôležité rozhodnutia v  situácii neistoty, nedostatku času a  neúplných informácií a  ktorých výsledky práce závisia od  schopnosti rýchlo sa zorientovať v situácii a rýchlo sa rozhodovať.

Obsah:
Čo je to intuícia, jej sídlo
Intuícia - tušenie či pocit istoty
Racionálne rozhodovanie a intuícia
Odfiltrovanie rušivých faktorov v kontakte s intuíciou
Rozvoj cítenia. Ako sa vyznať vo svojich pocitoch
Bloky v prejave intuície
Rozvoj pravej hemisféry
Relaxačné cvičenia
Technika úspešnej práce s intuíciou
Cvičenia na rozvoj intuície
Čo si na ľuďoch treba všímať

Rozsah: 2 dni