• alt
  Tvorivé
  riešenia
  a nadpriemerná
  podpora
 • alt
  Aktivizácia
  skrytého
  potenciálu
 • alt
  Nová
  doba
  vyžaduje
  nové prístupy

Tréning prezentačných zručností

Tréning je určený manažérom, obchodníkom, prednášateľom a všetkým, ktorých úspech závisí od schopnosti vyjadrovať sa zrozumiteľne, pútavo a presvedčivo.

Cieľ:   Zdokonaliť komunikačné i sociálne zručnosti účastníkov tak, aby vedeli zaujať poslucháčov a boli presvedčiví a zároveň sa citili  pohodlne pri prezentácii a komunikácii v menšej i väčšej skupine poslucháčov.

Popis tréningu:

V zornom poli celého tréningu je prezentátor, jeho osobnosť, zlepšenie jeho komunikačných a sociálnych zručnosti so zámerom naučiť ho sebavedome a presvedčivo vystupovať pred publikom. V teoretickej časti sú účastníci tréningu  zoznámení so zásadami pôsobivej prezentácie a faktormi, ktoré ju ovplyvňujú. Zásadná pozornosť je venovaná osobnostným predpokladom pôsobivej a sebavedomej prezentácie, verbálnej i neverbálnej komunikácii, efektívnemu ovplyvňovaniu publika. Videozáznamy  niekoľkých prezentáci každého účastníka tréningu sú analyzované a na základe spätnej väzby je zvyšovaná kvalita prezentácie odstraňovaním konkrétnych slabých miest a posilnením silných stránok prejavu každého jednotlivca.

Preberané témy:
- Identifikácia vlastných obáv a neistôt, sebapoznanie
- Redukovanie trémy a napätia - využitie jednoduchých a efektívnych techník
- Sebamotivácia, práca so svojimi emocionálnymi stavmi, postojmi, očakávaniami a presvedčeniami
- Prvý dojem, vytvorenie priaznivej atmosféry, kontakt s poslucháčmi
- Osobnosť poslucháča/ klienta/ a jeho očakávania
- Tri dôležité otázky, ktoré si treba položiť pred prácou na prezentácii
- Ako poslucháčov zaujať, presvedčiť a motivovať k želanej akcii
- Verbálna komunikácia- spôsob vyjadrovania, ako hovoriť o zložitých veciach jednoducho, hlasový    prejav, výber jazykových prostriedkov, kľúčové slová, reakcie na otázky, námietky a kritiku
- Riadenie diskusie, odpovede na otázky poslucháčov
- Neverbálna komunikácia- podrobná analýza prvkov, ovlyvňujúcich efekt pôsobenia na poslucháčov
- Zvládanie stresu a tlaku v spojení s prezentáciou

Trvanie: 2 dni